INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE

Zezwolenie dla okładzin hamulcowych zgodnie z prawem o ruchu drogowym – Niemcy

Procedury dopuszczające

Jako ważny element konstrukcyjny układu hamulcowego okładzina hamulcowa należy do elementów bezpieczeństwa w pojeździe. Z tego powodu okładziny hamulcowe muszą spełnić wymagania obowiązujących przepisów i wymagają zezwolenia dopuszczającego do
stosowania zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

Gdy pojazd ma być po raz pierwszy dopuszczony do ruchu, musi najpierw uzyskać homologację. Z reguły odbywa się to poprzez HOMOLOGACJĘ OGÓLNĄ (ABE) zgodnie z § 20
przepisów o dopuszczaniu pojazdów do ruchu po drogach publicznych (StVZO), która jest udzielana producentowi pojazdu przez Federalny Urząd Ruchu Drogowego (KBA).
Instytucja zajmująca się badaniami typu organizacji ds. badań technicznych (TÜV) bada najpierw spełnienie wymogów prawnych przez pojazd danego typu. Badane
okładziny hamulcowe są wymienione w ekspertyzie i tym samym są dopuszczone do stosowania w pojazdach tego typu.

Pojazdy produkowane w małych ilościach są dopuszczane do ruchu według indywidualnych procedur zgodnie z § 21 przepisów o dopuszczaniu pojazdów do ruchu
po drogach publicznych (StVZO). W tym celu należy je przedstawić placówce TÜV do kontroli. Podstawą kontroli są te same przepisy, co przy badaniach typu. Typ okładzin zamontowany przy odbiorze jest dopuszczony dla tego pojazdu.

Wymiana okładzin hamulcowych

Gdy po pewnym czasie eksploatacji pojazdu wymagana jest wymiana okładzin hamulcowych, nie wolno zamontować pierwszej lepszej okładziny, która pasuje
do hamulca. § 19 ust. 2 przepisów StVZO mówi, że homologacja dla pojazdu wygasa, jeśli zmienione zostaną określone elementy lub zastosowane zostaną części
zamienne niedopuszczone do stosowania. Do takich elementów wymagających dopuszczenia do stosowania należą okładziny hamulcowe.

Jeżeli używane są oryginalne części zamienne (OE) producenta pojazdu, homologacja jest zachowana, ponieważ części te są dopuszczone do stosowania. Oryginalne okładziny hamulcowe są oznaczone znakiem firmowym producenta pojazdu i z reguły typem okładzin hamulcowych. Oryginalne części zamienne z reguły nie mają urzędowego znaku kontrolnego ani numeru zezwolenia.

W razie wątpliwości co do tego, czy określona okładzina hamulcowa jest dopuszczona do stosowania w pojeździe jako oryginalna część zamienna można spytać producenta
lub ewentualnie TÜV.

W karcie pojazdu nie są wpisane okładziny hamulcowe dopuszczone do stosowania.

Dopuszczanie okładzin hamulcowych na podstawie ogólnej homologacji dla części

Alternatywną możliwość dopuszczania okładzin hamulcowych do stosowania daje § 22 przepisów StVZO.
Producent okładziny hamulcowej może uzyskać ogólną homologację dla okładziny hamulcowej (o ustalonym materiale ciernym i wymiarach) przeznaczonej do
stosowania w określonych pojazdach. W tym celu TÜV wykonuje badania na podstawie tych samych przepisów, które obowiązywały również w przypadku badania typu dla pojazdów, czyli badane okładziny spełniają te same wymagania w zakresie bezpieczeństwa, co okładziny oryginalne.

Okładziny hamulcowe z ogólną homologacją dla części są oznakowane w następujący sposób

  • Producent lub znak producenta (okładzin)
  • Typ (oznaczenie materiału ciernego)
  • Numer okładziny (zwykle tzw. numer WVA)
  • Oznaczenie typu (numer KBA)

Oznaczenie (w formie stemplowanej lub tłoczonej) znajduje się w przypadku okładzin do hamulców tarczowych na płycie grzbietowej, a w przypadku okładzin do hamulców bębnowych na brzegu i/lub tylnej powierzchni.

Na opakowaniu znajduje się informacja, do jakich typów pojazdów przeznaczona jest okładzina.

Na załączonej ulotce znajduje się instrukcja montażu, której zaleceń należy przestrzegać szczególnie podczas samodzielnego montażu.

Samodzielnego montażu elementów bezpieczeństwa, jakimi są okładziny hamulcowe, powinny podejmować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednią, fachową wiedzę.

Informacje na temat homologacji dla części zamiennych– okładzin hamulcowych zgodnie z przepisami Nr 90

Jesienią 1992 r. nastąpiło oficjalne opublikowanie przepisów eCe nr 90 zaproponowanych przez zespół roboczy eCe.

Przepisom tym podlega wymiana okładzin hamulców tarczowych i kompletnych szczęk w pojazdach do 3,5 t (włącznie z małymi ciężarówkami i przyczepami).

Przepisy ECE są uznawane na zasadzie dobrowolności i wprowadzane do przepisów krajowych przez kraje Ue i inne europejskie kraje (np. z Europy Wschodniej).

Generalnie przepisy te są porównywalne z warunkami dotychczasowych zezwoleń KBa wg § 22 przepisów o dopuszczaniu do ruchu po drogach publicznych StVZO.
Zarówno uzyskanie zezwolenia ECE jak i numeru KBA dają klientom prawne zapewnienie dla klienta i dostawcy danych okładzin.

Przykładowo zezwolenie potwierdza, że pojazd po montażu okładzin jest nadal dopuszczony do ruchu. Dopuszczone okładziny są prawnie postawione na równi z produktami z autoryzowanych warsztatów. Ponieważ przepisy ECE w przeciwieństwie do zezwolenia KBA (tylko dla Niemiec) mogą być wykorzystywane w całej Europie, firma TMD Friction GmbH od połowy 1993 r. prowadzi badania tylko wg wytycznych ECE. W ten sposób 19.07.93 przyznane zostało nam pierwsze zezwolenie eCe o numerze
e4-90r-00001/001.

Jeszcze większe znaczenie dla rynku części zamiennych miało częściowe przejęcie przepisów ECE 90 do prawa unijnego, które nastąpiło na mocy Dyrektywy 98/12/We
z dnia 27. 01. 98. Mówi ona, że od dnia 31.03.2001 r. zamienne okładziny hamulcowe do pojazdów, które posiadają badania typu zgodne z aktualną Dyrektywą UE,
muszą mieć prawne zezwolenie zgodnie z wymaganiami podanymi w Załączniku XV do tej Dyrektywy.

Ten obowiązkowy wymóg dotyczy jednak tylko pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i nie dotyczy samochodów ciężarowych, autobusów i ciężkich przyczep (te nadal podlegają pod prawo krajowe). Dotyczą więc one w zasadzie wszystkich nowych samochodów osobowych, małych ciężarówek i lekkich przyczep.

Ponieważ wymagania techniczne są takie same, jako alternatywa dla zezwoleń wg Dyrektywy UE (można rozpoznać po małym e w numerze zezwolenia) uznawane są też oficjalnie odpowiednie zezwolenia ECE zgodnie z przepisami nr 90.

Tym samym producenci okładzin są zobowiązani do homologowania wszystkich takich okładzin. W przeciwnym razie ich sprzedaż do pojazdów przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych nie jest dozwolona.

Generalnie homologacja w firmie TMD Friction GmbH jest traktowana jako część wprowadzenia do produkcji.

Kod ochrony środowiska USA.

Spełnienie wymagań ECE-R 90 oznacza dobry standard. Ale dla nas to za mało. Dlatego Textar projektuje swoje klocki tak, aby znacznie je przewyższały. Dopiero nasze klocki wypuszczamy na rynek dopiero wtedy, gdy spełniają dodatkowo kryteria, które sami sobie wyznaczyliśmy. Efekt to wysokiej jakości klocki hamulcowe, które przewyższają wymogi wszelkich norm prawnych i wyznaczają własne standardy.

Parametry klockówECE-R90TMD
Nominalny współczynnik tarcia
Wrażliwość na prędkość
Współczynnik tarcia rozgrzanych hamulców
Współczynnik tarcia statycznego (hamulec postojowy)
Drogi hamowania AMS
Fading przy dużej prędkości
Współczynnik tarcia zimnych hamulców
Stabilność współczynnika tarcia
KomfortECE-R90TMD
Wibracje
Odczucie na pedale hamulca
Informacja zwrotna z hamulców
Emisję (wpływ na otoczenie)
Testy fizyczneECE-R90TMD
Ściśliwość (gorące i zimne)
Wytrzymałość na scinanie
Pęcznienie
Przenikanie ciepła
Korozją (przyczepność)
Odporność na działanie lakierów
ŻywotnośćECE-R90TMD
Żywotność okładzin
Żywotność tarcz
Pękanie tarcz